ต้องการสมัครสมาชิก โปรดอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้

Term & Condition
รายละเอียดประเภทสมาชิก
Membership Fee
ค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี
Application Form
แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน

สมาชิกสามัญ: ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ การผลิตและการค้าแป้งมันสำปะหลังรวมทั้งผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เห็นพ้องด้วยวัตถุประสงค์และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ

สมาชิกสมทบ: ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประกอบวิสาหกิจการผลิตหรือค้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังหรือเป็นตัวแทนค้าต่างนายหน้าทั้งในและนอกประเทศ หรือเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับการผลิตหรือค้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังทั้งในและนอกประเทศ

สมาชิกกิตติมศักดิ์: ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์: ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ประเภทสมาชิก ค่าลงทะเบียน
แรกเข้า (บาท)
ค่าบำรุง/ปี
(บาท)
ค่าบำรุงกรณีสมัครเป็นสมาชิกระหว่างปี ในช่วง
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. ต.ค. – ธ.ค.
สมาชิกสามัญ 5,000 25,000 25,000 18,750 12,500 6,250
สมาชิกสมทบ 10,000 20,000 20,000 15,000 10,000 5,000
หมายเหตุ:
อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมาคมฯ ไม่อยู่ในข่ายถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 ซึ่งแก้ไขโดย ทป.101/2544
สมาคมจะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงรายปีเมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยค่าบำรุงรายปีต่อไปให้ชำระภายในเดือนมกราคมของปี
เช็คธนาคารขีดคร่อม สั่งจ่าย “สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย” โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 064-2-36954-7 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังสมาคมฯ โทร 0-2285-4283-6, 0-2285-4513 แฟกซ์ 0-2285-2807
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
กรุณาดาว์โหลดแบบฟอร์มทางด้านล่าง สำหรับสมัครสมาชิก
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาที่:

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2285-4282 to 86 แฟกซ์: 02-2285-2807
อีเมล์: contact@thaitapiocastarch.org