ประวัติความเป็นมาสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยก่อตั้งขึ้นกว่า 39 ปีมาแล้ว จากความคิดริเริ่มของบุคคลในวงการผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังไทย ซึ่งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งสมาคม เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตและผู้ค้าแป้งมันสำปะหลัง และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ทั้งในด้านการตลาดและเทคโนโลยีการผลิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

บุคคลสำคัญ 3 ท่านที่เป็นตัวแทนดำเนินการจัดตั้ง สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย ประกอบด้วย นายบุญทอง สันติกาญจน์ นายชัยโรจน์ พิทยาธิคุณ และ นายสุชาติ ตั้งทรงเจริญ โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น สมาคมการค้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ในภายหลังสมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

มูลเหตุของการก่อตั้งสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

ในปี พ.ศ. 2518 ประเทศไทยมีโรงงานแป้งมันสำปะหลังจำนวนทั้งสิ้น 52 โรงงาน เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังของทุกปี (ประมาณเดือนตุลาคม-มีนาคม) โรงงานแป้งมันสำปะหลังเหล่านี้ต้องใช้เงินสดหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อซื้อวัตถุดิบหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกร และด้วยเงินทุนที่จำกัด โรงงานแป้งมันสำปะหลังต้องเร่งขายแป้งอย่างรวดเร็วเพื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนใช้จ่ายในรอบต่อไป ทำให้ราคาแป้งลดต่ำลงตามกลไกตลาดและต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เพื่อพยุงราคาให้ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลังและเกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังจำนวน 36 ราย จึงร่วมมือกันก่อตั้งสมาคมขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการนำเสนอข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ทุกวันนี้สมาชิกสมาคมฯ ต่างเห็นประโยชน์และร่วมประชุมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ปัจจุบันสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี สมาคมฯ เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยในการเจรจา และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แม้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะไม่เป็นข้อบังคับ แต่ก็มีผู้สมัครใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากนับรวมโรงงานสาขาของสมาชิกฯ ด้วยแล้ว อาจกล่าวได้ว่า โรงงานแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยแทบทุกโรงงาน ล้วนเป็นสมาชิกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยแทบทั้งสิ้น ในขณะนี้สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 193 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 88 ราย สมาชิกสมทบ 99 ราย และสมาชิกกิตติมศักดิ์ 6 ราย

การบริหารงานสมาคม

สมาชิกสามัญของสมาคมฯ เป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  มีหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม โดยคณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และสมาชิกกิตติมศักดิ์เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ


รายนามนายกสมาคมแต่ละสมัย


นายชัยโรจน์ พิทยาธิคุณ
ดำรงตำแหน่ง ปี 2519, 2522-2527


นายฮั้ว ปฐมวรุตมาพงษ์
ดำรงตำแหน่ง ปี 2520-2521


นายเม่งจั้ว แซ่อึ้ง
ดำรงตำแหน่ง ปี 2528


นายปรีชา เต็มพร้อม
ดำรงตำแหน่ง ปี 2529-ปัจจุบัน