นายชุมพล ขจรเฉลิมศักดิ์

นายกสมาคม
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด 

นายสมศักดิ์  นวบูรพากุล

อุปนายก
บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัดดร.สมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์

อุปนายก

บริษัทจ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ดร.วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา

อุปนายก
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัดดร.ดุสิต พิทยาธิคุณ

อุปนายก
บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด


นายกิตติ สุขสมิทธิ์

เลขาธิการ
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด 

นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์

รองเลขาธิการ
บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด

นางสาวปรสรวง  เต็มพร้อม

รองเลขาธิการ
บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด

นายวิทยา เชาวน์ดี

รองเลขาธิการ

บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด

นางสาวพัทธนันท์ ตั้งติพงศ์กูล

รองเลขาธิการ
บริษัท ที.เอช. แพลเล็ท จำกัด

นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล

รองเลขาธิการ
บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด

นายประพนธ์  สินสาฎก

รองเลขาธิการ
บริษัท ทีคิว อินดัสทรี สตาร์ช จำกัด

นางสาวบุญชรัสมิ์ ตั้งติพงศ์กูล

นายทะเบียน
บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัด

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

เหรัญญิก
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

นายอำนาจ แซ่เฮง

กรรมการ
บริษัท ลพบุรี สตาร์ช จำกัด

นายกร กาญจนประภาส

กรรมการ
บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด(มหาชน)

-------------------------------------------นายชัยโรจน์ พิทยาธิคุณ

นายกกิตติมศักดิ์
บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด


นายปรีชา เต็มพร้อม

นายกกิตติมศักดิ์

บริษัทบางนาแป้งมัน จำกัดนายเม่งจั้ว แซ่อึ๊ง

นายกกิตติมศักดิ์
บริษัท ชลเจริญ จำกัด


นายอนุวัฒน์ ฤทัยยานนท์

นายกกิตติมศักดิ์
บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัดนายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด


นายบุญชู  จิระธนะวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัทธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดนายวิชิต จารุวัฒน์กุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท พี.วี.ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


นางอำไพ จารุวัฒน์กุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด


นายธวัชชัย ยืนยง 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท วี พี สตาร์ซ จำกัด

นายบุญมี วัฒนเรืองรอง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด

นายธำรงค์เดช อินทนิเวศน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด

นายภากร โฆสนสิทธิวิทย์

ที่ปรึกษา
บริษัท โฆสน จำกัด

นายธีระชัย สากลบรรเจิด 

ที่ปรึกษา
บริษัท บุญถาวรการเกษตร จำกัด

นายนันทวัฒน์  อุบศรี

ที่ปรึกษา

บริษัท เอ็น-พี สตาร์ช จำกัด

นายกิตติชัย ชัยมงคลภักดี

ที่ปรึกษา
บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ปท.) จำกัด

นายชาญดิลก ศรีวิโรจน์

ที่ปรึกษา
บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายป้อมเพชร อ่างเงิน

ที่ปรึกษา
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด