ติดต่อเรา


สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 7
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทร: 0 2285 4282-5
แฟกซ์: 0 2285 2807 
อีเมล์: contact@thaitapiocastarch.org