วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างสมดุล เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ปกป้องด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของโลก ในทุกๆวัน สมาคมทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมสนับสนุนอุตสาหกรรม ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ :
•ให้บริการข้อมูลด้านการตลาดและเทคโนโลยี
•เป็นเวทีให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย
•เสนอแนะปัญหาให้กับภาครัฐเพื่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสม
•ทำงานร่วมกับ สถาบันวิจัยและสมาคมอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
•สนับสนุนเกษตรกรให้ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน