นายชัยโรจน์ พิทยาธิคุณ
นายกกิตติมศักดิ์
บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด
นายปรีชา เต็มพร้อม
นายกสมาคมฯ
บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด

 

นายเม่งจั้ว แซ่อึ๊ง
อุปนายก
บริษัท ชลเจริญ จำกัด.
นายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์
อุปนายก
บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด
นายบุญชู จิระธนะวัฒน์
อุปนายก
บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

 

นายวิชิต จารุวัฒน์กุล
อุปนายก
บริษัท พี.วี.ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายอนุวัฒน์ ฤทัยยานนท์
อุปนายก
บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด
นางอำไพ จารุวัฒน์กุล
อุปนายก
บริษัท สีมา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
นายชุมพล ขจรเฉลิมศักดิ์
อุปนายก
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
นายธวัชชัย ยืนยง
อุปนายก
บริษัท วีพี สตาร์ช (2000) จำกัด

 

นายบุญมี วัฒนเรืองรอง
เลขาธิการ
บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
รองเลขาธิการ
บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นายกิตติ สุขสมิทธิ์
รองเลขาธิการ
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้างโป่ง จำกัด
นายดุสิต พิทยาธิคุณ
รองเลขาธิการ
บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

 

นางสาวพัทธนันท์ ตั้งติพงศ์กูล
เหรัญญิก
บริษัท ที.เอช.แพลเล็ท จำกัด
นางสาวบุญชรัสมิ์ ตั้งติพงศ์กุล
นายทะเบียน
บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัด.
นายสมศักดิ์ นวบูรพากุล
กรรมการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรือง
นายธำรงค์เดช อินทนิเวศน์
กรรมการ
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด

 

นายสมพงษ์ กาญจนประภาส
ที่ปรึกษา
บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด.
นายวิทยา เชาวน์ดี
ที่ปรึกษา
บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด
นายประพนธ์ สินสาฎก
ที่ปรึกษา
บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.
นายนันทวัฒน์ อุปศรี
ที่ปรึกษา
บริษัท เอ็นพี-อกริ จำกัด