สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2565/66

26 ม.ค. 2566
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ได้ประเมินปริมาณความต้องการการใช้หัวมันสำปะหลังที่ผลิตภายในประเทศ ฤดูการผลิตปี 2565/66 คาดว่าจะมีปริมาณรวม 29,890,343 ตัน เปรียบเทียบกับการประเมินปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศ ฤดูการผลิตปี 2565/66 ณ ข้อมูลปัจจุบัน คาดว่าจะมีปริมาณรวม 23,769,183 ตัน พบว่าปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังน้อยกว่าความต้องการใช้หัวมันสำปะหลังถึง 6,121,159 ตัน ส่งผลให้ปริมาณหัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งที่เข้าสู่ช่วงฤดูการผลิตแล้ว

โดยการประเมินปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศ ฤดูการผลิตปี 2565/66 ของสมาคมฯ มีปริมาณลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรายงานผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง เมื่อเดือนกันยายน 2565 เนื่องจากภายหลังการสำรวจฯ มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง และปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้แก่ การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังก่อนครบอายุ (ประมาณ 5-7 เดือน) และการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โรครากเน่าโคนเน่า โรคพุ่มแจ้ ส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงประมาณ 30% ประกอบกับภาวะอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2565 ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงและเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชชนิดอื่น

สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบสถานการณ์ดังกล่าว โดยสมาคมฯ จะติดตามข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจะนำเสนอข้อมูลให้สมาชิกฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

26 มกราคม 2566