แถลงการณ์ คณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63

03 ก.พ. 2563